Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden. 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Udeo.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of over onze producten, aarzel dan niet om contact op te nemen via [email protected]

Wij hebben te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 01

: Definities

Artikel 02

: Toepasselijkheid

Artikel 03

: Het aanbod

Artikel 04

: De overeenkomst

Artikel 05

: Herroepingsrecht

Artikel 06

: Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel 07

: De prijs

Artikel 08

: Betaling en incassokosten

Artikel 09

: Registratie

Artikel 10

: Nakoming overeenkomst en garantie

Artikel 11

: Levering en uitvoering

Artikel 12

: Intellectueel eigendom

Artikel 13

: Klachtenregeling

Artikel 14

: Aansprakelijkheid

Artikel 15

: Overmacht

Artikel 16

: Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Udeo.
 2. Udeo: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Udeo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83560173 en gevestigd te (2496 LJ) Den Haag aan de Kerkuillaan 39. Udeo is een handelsnaam van KMW Brands B.V.
 3. Klant: degene die een dienst of product afneemt van Udeo in de hoedanigheid als rechtspersoon of natuurlijk persoon.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Modelformulier voor herroeping: het formulier wat de klant kan gebruiken bij het retourneren van een bestelling.
 9. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Udeo en de klant wordt gesloten voor de verkoop -op afstand- van producten. Ook kan hierbij gebruik worden gemaakt van communicatie op afstand. In deze algemene voorwaarden wordt enkel de term overeenkomst gehanteerd en zal voor beide overeenkomsten hetzelfde gelden. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten.
 10. Gebruikersaccount: identificatie van de gebruiker die hem toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de website. Aan een account zijn een unieke gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld.
 11. Website: de website van Udeo te weten, www.udeo.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Udeo en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Udeo en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Udeo voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Udeo zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De klant zal in ieder geval gewezen worden op de algemene voorwaarden voordat de bestelling definitief geplaatst wordt.
 3. Door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met Udeo, een bevestiging via de e-mail, bericht of via een ander kanaal of door middel van (de betaling van) een aankoop verklaart de Klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Udeo. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Alle door Udeo gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er uiteindelijk zelf voor om een product af te nemen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod of op de website vermeld.
 3. De klant dient diverse persoonsgegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbieding. Udeo mag ervan uitgaan dat deze gegevens kloppen. De aangeleverde persoonsgegevens worden conform de geldende privacyverklaring op de website verwerkt.
 4. Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Udeo gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Udeo niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Eventuele offertes die specifiek opgesteld en verstuurd worden naar een (toekomstige) klant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door een (toekomstige) klant gegeven worden.
 7. Een aanbod en/of een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
 8. Udeo is te allen tijde gerechtigd om het aanbod te wijzigen en/of om deze aan te passen.

 Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van (schriftelijke) aanvaarding van de offerte, betaling van het (volledige) bedrag of door het plaatsen van een bestelling via de webshop.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Udeo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Udeo passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Udeo daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Udeo zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. Udeo heeft het recht om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
 6. Udeo kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Udeo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een overeenkomst te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in het voorgaande lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld gaat de bedenktermijn in op de dag nadat de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product of de laatste zending heeft ontvangen. Udeo mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.
 4. Udeo mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 5. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vervolgens zal de klant zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na de melding van herroeping, het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terugzenden aan Udeo.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 7. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij anders overeengekomen wordt bij het aangaan van de overeenkomst.
 8. De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waar Udeo geen invloed op heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  2. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
  3. Producten die wegens hygiënische oogpunt niet geretourneerd kunnen worden.
  4. Voor audio, video en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
  5. Producten die al meerdere malen zijn gebruikt of gedragen.
 9. Udeo gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. Dit bedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van het product door Udeo terugbetaald worden.
 10. De klant heeft eveneens het recht om in plaats van een terugbetaling het product te ruilen voor een ander product of voor een tegoedbon. Dti dient de klant aan te geven bij de retourmelding.
 11. Indien de klant niet na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik wil maken van het herroepingsrecht dan is de koop tussen de klant en Udeo definitief.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De klant mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel ook zou mogen doen.
 2. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan. Udeo zal de klant hierover informeren alsmede welk bedrag hiervoor in rekening wordt gebracht.
 3. Indien de klant niet alle geleverde toebehorende terugstuurt als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dan is Udeo gerechtigd om hiervoor ook een bedrag in rekening te brengen.

Artikel 7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Udeo producten waarvan de prijzen zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt en waar zij geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 4. De verzendkosten worden apart berekend. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de gekozen verzendmethode en kan variëren. Indien de klant een bestelling plaatst boven het aangegeven bedrag op de website van Udeo zal de verzending voor de klant kosteloos zijn. De verzendkosten worden in elk geval voor voltooiing van het bestelproces bekendgemaakt.
 5. De klant kan kiezen tussen verschillende betaalwijzen die op de website worden weergegeven en worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen. Betaling in de fysieke winkel dient contant of door middel van pinbetaling te geschieden op het moment van aankoop, dan wel -indien dit is overeengekomen- op het moment van aflevering.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bezwaren dienen binnen deze termijn gemeld te worden echter schort dit de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Udeo te melden.
 3. Indien Udeo om wat voor reden dan ook een bedrag aan een klant verschuldigd is dan heeft zij het recht om dit bedrag te verrekenen met een nog openstaande factuur. Dit recht heeft de klant niet en zij kan nimmer (een deel van) de factuur verrekenen.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Udeo is gewezen op de te late betaling en Udeo de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Udeo gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimaal incassokosten € 40, – euro bedragen:
 5. 15% over openstaande bedragen tot €2.500,-
 6. 10% over de daaropvolgende €2.500, –
 7. 5% over de volgende €5.000,-
 8. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 9. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775, – bedragen.
 10. De volledige vordering van Udeo op de klant is onmiddellijk opeisbaar als:
 11. Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.
 12. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
 13. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

Artikel 9. Registratie

 1. De klant heeft de mogelijkheid om een account aan te maken op de website van Udeo. De klant dient hiervoor een e-mailadres en een door de klant gekozen wachtwoord in te voeren tijdens het bestelproces. Producten kunnen ook zonder gebruikersaccount gekocht worden.
 2. In het kader van de registratie ontvangt de klant een bevestigingsmail en maakt Udeo een account voor de klant waar de klant zijn gegevens, zoals leveringsadres of factuuradres, zelf kan aanpassen. De klant dient zijn gegevens altijd actueel te houden en te controleren om betalings- en/of leveringsproblemen te vermijden.
 3. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om het gebruikersaccount te verwijderen. Gegevens die Udeo verplicht moet behouden zoals de financiële gegevens worden pas verwijderd indien de wettelijke plicht daartoe vervalt. De bewaartermijnen staan beschreven in de geldende privacyverklaring op de website van Udeo.
 4. Wanneer de klant zich registreert, is de klant verplicht om alle persoonsgegevens volledig en naar waarheid op te geven. De klant moet ervoor zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden bewaard en dat de gegevens (met name het wachtwoord) niet onbevoegd toegankelijk worden gemaakt voor derden.
 5. Per persoon mag slechts één gebruikersaccount worden aangemaakt. Udeo behoudt zich het recht om voor meerdere aanmeldingen van hetzelfde adres te verwijderen en/of te weigeren.

Artikel 10. Nakoming overeenkomst en garantie

 1. De Klant die een natuurlijke persoon is komen de rechten met betrekking tot (wettelijke) garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. De Klant heeft op basis daarvan te allen tijde recht op een product dat, bij normaal gebruik, de eigenschappen bezit die de Klant op basis van de Overeenkomst mocht verwachten. Mocht de klant van mening zijn dat het product niet voldoet dan dient de klant dit te melden conform de geldende klachtenprocedure welke op de website genoteerd staat.
 2. Udeo staat er echter voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Udeo hanteert de wettelijke garantietermijn op alle producten welke ingaat vanaf de leverdatum. Deze termijn kan verlengd worden met eventuele fabrieksgarantie en dit zal te allen tijde beschreven zijn in het aanbod op de website van Udeo.
 4. Een door Udeo, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt niet de wettelijke rechten die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Udeo heeft.
 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer (schriftelijk) te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 6. De garantie geldt niet als:
 7. Er gebreken zijn die zijn ontstaan door “normaal” gebruik zoals slijtage.
 8. Er gebreken zijn die zijn ontstaan door de klant zelf, bijvoorbeeld doordat de klant artikelen heeft geverfd, heeft aangepast of door onjuist gebruik.
 9. Er gebreken zijn die zijn ontstaan door verkleuring van stoffen en modelveranderingen.
 10. Er gebreken zijn die zijn ontstaan door een artikel verkeerd of onzorgvuldig te monteren.
 11. Er gebreken zijn die zijn ontstaan door het onzorgvuldig openen van een verpakking.
 12. Er gebreken zijn doordat de producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de gebruiksaanwijzing worden behandeld.

Artikel 11. Levering en uitvoering

 1. Udeo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Udeo kenbaar heeft gemaakt.
 3. Als er een belemmering tijdens de verzending plaatsvindt wat leidt tot vertraging van de bestelling dan heeft Udeo het recht om de leveringstermijn automatisch aan te passen.
 4. Udeo zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. De levertermijnen staan te allen tijde vermeld op de website van Udeo. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hierover uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Udeo zal in dit geval het betaalde bedrag binnen uiterlijk 14 dagen terugbetalen.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 6. In sommige gevallen kan de klant een bezorgafspraak maken met Udeo, waarbij een leverdatum wordt vastgelegd. Deze mogelijkheid zal indien van toepassing te allen tijde door Udeo gecommuniceerd worden.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Udeo tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Udeo bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. Udeo behoudt alle rechten op door haar gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Udeo.
 3. Alles dat Udeo levert, blijft eigendom van Udeo totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 4. Als Udeo op enig moment haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Udeo om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Udeo deze terug kan nemen.
 5. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op de rechten van Udeo. Udeo is in een dusdanig geval gerechtigd om de geleden schade met een minimum van € 300, – te factureren aan degene die een inbreuk pleegt.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Udeo beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten geven niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. Noch kan de klant hierdoor een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst bedingen.
 3. De klant dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen zeven(7) dagen volledig en duidelijk in te dienen bij Udeo. Klachten die later ingediend worden zullen in beginsel niet in behandeling genomen worden.
 4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Udeo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoering antwoord kan verwachten. Udeo heeft te allen tijde minimaal 30 dagen om op een klacht te reageren.
 5. De klant kan zich -nadat hij zich tot Udeo gewend heeft- ook melden bij Stichting Webwinkelkeur. Zij kunnen eventueel bemiddelen bij een klacht van een klant.
 6. Daarnaast is het voor de klant die handelt als consument ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien een klant Udeo aansprakelijk wil stellen dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Elk recht van de klant om Udeo aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 3. De klant is verplicht om de artikelen onmiddellijk en zorgvuldig te onderzoeken en zichtbare gebreken binnen uiterlijk zeven (7) dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk (bijv. via e-mail) aan Udeo mede te delen. Bij het schenden van de onderzoeks- en kennisgevingsplicht van een gebrek in overeenstemming met deze algemene voorwaarden is Udeo niet gehouden tot vergoeding van de eventuele schade.
 4. De klant draagt het risico van een vertraagde standaardbezorging met 1 tot 3 werkdagen. Indien de klant verkeerde gegevens heeft ingevoerd en de bezorging van de producten hierdoor niet mogelijk is, behoud Udeo het recht voor om de reeds betaalde prijs in te houden en is zij niet verplicht om de zending opnieuw te leveren.
 5. Udeo is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.
 6. Derden kunnen nimmer Udeo aansprakelijk stellen.
 7. Indien Udeo aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
  1. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Udeo minus het eigen risico.
  2. indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 15. Overmacht

 1. Udeo hoeft haar verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Udeo geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook onder. Wel wordt geprobeerd om in dit geval tot een passende oplossing te komen.

Artikel 16. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Udeo en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen Udeo en de Klant.
 4. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit na uiterste inspanning niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.
De waardering van www.udeo.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 8.7/10 gebaseerd op 55 reviews.